Information on the availability of the Fund of educational, methodical and scientific literature. Kgkp " Borovsky vocational technical College as of September 15, 2014

 

p / p

number

Discipline in the profession, specialty, type of activity, the section of education and training programs

The number of students studying the discipline

(Candidate set)

Textbooks, (name, year of publication, authors)

Educational and methodical, scientific literature (name, year of publication, authors)

Number of copies. / Person.

 

General subjects:

361

     
 

Kazakh language

 

F Adambaeva Kazakh tili

2006zh

 

72/361

     

Zh.Adambaeva,

Kazakh tili. Grade 10. Guman. Napr2010g

 

1/361

       

F Adambaeva Kazakh tili (a collection of summaries)

2006zh

1/361

     

TArtykova Kazakh tili 2006zh

 

15/361

     

BA Abduldina Қәsіbi Kazakh tili 2007zh

 

16/361

     

EDSuleymenova official business language: Kazakh-Russian Dictionary By combining emosti-2005.

 

31/361

       

D Akanov

A Aldasheva Resmi -іskeri tili 2002 Cossack

5/361

       

D Akanov

A Aldasheva Resmi -іskeri tili 2002 Cossack

5/361

     

B.Kapasova Kazakh tili zhedel okytu. 2007.

 

6/361

     

AAAbubakirova, B Kapasova. Handbook of the Kazakh language. 2007.

 

3/361

     

B.Ismagulova Қazyқsha-oryssha; oryssha Kazakh Russian tіrkuesіmder sөzdіgі. 2002.

 

20/361

     

KDyusebaev GBaytileulova Kazakh tili 2007zh

 

10/361

     

BKulmaғambetova Kazakh tіlі2007zh

 

16/361

       

FShOrazbaeva Kazakh tili 2007 g

55/361

     

FI Orazbayeva Kazakh tili

2007 g

 

8/361

     

With Dyusebaev Kazakh tili 2007 g

 

31/361

     

AE Kuderin Kaz.yaz 2009.

 

34/361

     

AB Kydyrniyazo Islands Spelling zhane Tynys belgіlerі Oka -әdіstemelіk kұraly ә-basylym 2008 g

 

10/361

     

GI Shalkarova Salystyrmaly grammatika.2007zh

 

11/361

     

OH Marakhovskii Kazakh tili Myung orys tіlіnің salystymaly 2010 g

 

10/361

     

AJ Temіresheva Til bіlіmіne kіrіspe

2008zh

 

25/361

     

AT Satykbaeva Kazakh tіlіn oқytү әdіstemesі 2008 g

 

10/361

     

ҮS Baysakalova Kazakh tili 2-basylym 2010zh

 

25/361

     

DB Қalimұkashe Islands Sөyleu mәdenietі zhane sheshendіk өner.2010zh

 

10/361

     

NC Mukhamadieva Іskerlіk Kazakh tili 2010zh

 

25/361

     

N.Uәli,

Kazakh tili. Soz medenietі. 10klass, 2006. Gum.napr.

 

1/361

     

M.Әbdіhalyқov

Sөzdіk қatynas negіzderі 2010

 

10/361

     

H.Tlemisov,

E.Ramazanov

Kazakh-Russian Agricultural slovar.1994g

 

1/361

     

T.Қonyrov

Tұraқty teneuler sөzdіgі 2007zh

 

1/361

     

Dialektologiyalyқ sөzdіk 2007zh

 

1/361

     

Seydin Bizaқov

Sinonimder sөzdіgі. 2007zh

 

1/361

     

N.Uәliұly

Orfografiyalyқ sөzdіk 2007zh

 

3/361

     

F.Orazbaeva Kazakh tili. Didactic materials Grade 10. 2006.

 

3/361

     

B.Kulmagambetova

Kazakh tili. Methodological guidance. Grade 11. 2011.

 

24/361

     

Zh.Adambaeva Kazakh tili. Methodological guidance. Grade 10. 2006

 

2/361

 

Kazakh literature

 

OAbdimanuly Kazakh әdibietі 2007zh

 

70/361

     

O.Abdimanuly,

S.Dyusebaev

Kazakh әdebietі. 11 class gum.napr. 2007

 

1/361

     

Ұ Asyl TZhumazhanova

Kazakh әdebietі 2006zh

 

101/361

     

Ұ .Asyl,

T.Zhumanova

Kazakh әdebietі. Grade 10, gum.napr. 2006

 

18/361

     

Ұ Asyl Kazakh әdebietі

Reader 2006zh

 

1/361

     

SMaқpyrүly Kazakh әdebietі. 2007zh 1b

 

30/361

     

SMaқpyrүly Kazakh әdebietі. 2007zh 2b

 

30/361

     

SMaқpyrүly Kazakh әdebietі. 2010zh 1b

 

25/361

     

SMaқpyrүly Kazakh әdebietі. 2010zh 2b

 

25/361

     

GSUmarova Kazakh әdebietі tarihy 2007zh

 

27/361

     

OM Nazarov Kazakh literatura.2007 g

 

38/361

       

S.S.Kirabaev,

S.A.Қasқabasov

Kazakh Adebietinin tarihy. 2004zh

2/361

     

S.Қirabaev,

Ұ.Asyl,

G.Құrmanbay

Kazakh әdebietі. Grade 10, gum.napr. 2006

 

1/361

 

Russian language

 

ZKSabitova Russian yazyk2006g

 

81/361

     

FGBruleva Russian yazyk2006g

 

36/361

     

FGBruleva Russian yazyk2007 g

 

43/361

     

F.G.Bruleva,

G.F.Bulgakova,

S.B.Begalieva

Russian language class 10-11. 2006

 

14/361

     

LK Zhanalina Russian language, 2007

 

5/361

     

AJ Abdukalieva Modern Russian yazyk.2007g

 

6/361

     

GS Gabbasova modern Russian language. 2008.

 

9/361

     

AJ Abdukalieva Workshop on the Russian language, 2007.

 

64/361

     

Z.K.Sabitova

Russian language. Didactic material.10 class. 2010

 

20/361

     

F.G.Bruleva,

Russian language. Didactic material. 11 class.Two thousand eleven

 

27/361

     

Z. K. Sabitova,

F. Kh.

Russian language. Collection of dictation and exposition.Two thousand six

 

1/361

       

F. G. Bruleva,

V. K. Pavlenko Russian language. Methodological guidance. 11 class. Two thousand eleven

2/361

 

Russian literature

 

Savelieva Russian classical literature and modernity, 2006

 

25/361

     

In Savelyeva Russian classical literature and modernity anthology 2006

 

6/361

     

PCS Makeeva Russian literature of the twentieth century, 2007

 

5/361

     

With Abisheva, Z. Polyak, M. Asylbekova Russian literature of the 20th century the Artistic world of the era. Two thousand seven

 

4/361

     

V. V. Badikova,

L. V. Safronova,

I. B. Aimanova

Russian literature of the XX century. Writer and era. Two thousand seven

 

2/361

 

Foreign language

 

Ayapova.English 2006.

 

48/361

     

 

Ayapova.English 2007.

 

5/361

     

Ayapova.English 2007.

 

17/361

     

Ayapova.English 2006.

 

29/361

     

T. Ayapova,

Z. Abildaeva,

Zh.

English language. Gum.E. g. 11 class.Two thousand seven

 

7/361

       

Ayapova.English language (with study guide) 2006.

1/361

     

Vzhsarsekenova Manual on practical translation from English into Russian (for beginners) 2008

 

31/361

     

G. Amandykova Lexicology of the English language 2008

.

39/361

       

N. Ilyina Methods of teaching English. 2010.

25/361

 

history of Kazakhstan

 

With Zholdasbayev History of Kazakhstan 2006

 

66/361

     

Magadeev Kazakhstan tarihi 2007 W

 

3/361

     

Mckeggie Toleubaev History Of Kazakhstan.Two thousand seven

 

29/361

       

A T Toleubaev History Of Kazakhstan.Two thousand six

 

29/361

     

Artykbaev History of Kazakhstan, 2007

 

52/361

     

Turlago History of Kazakhstan, 2007

 

46/361

     

Sun Splinters History of Kazakhstan.Two thousand eight

 

32/361

     

R. Savinova,

history of Kazakhstan.Didactic material. 11 class of 2011

 

18/361

     

K. Toleubaeva

history of Kazakhstan.Didactic material. 10 class of 2010

 

18/361

 

World history

 

A. Chupekov world history.Two thousand six

 

72/361

     

T. S. Sadykova world history 2007

 

30/361

     

KKozhahmetөuly World History 2006

 

30/361

       

TSSadykov Dүnie zhүzі tarihy 2007zh

3/361

     

O.S.Loktionova,

World istoriya.Didaktichesky material. 11 Class 2011

 

24/361

       

O.S.Loktionova World istoriya.Metodicheskoe guide. 11 Class 2011

1/361

 

Social Studies

 

A Nysanbaev Basics of social science. 2006

 

31/361

     

A Nysanbaev Basics of social science.

2007

 

29/361

     

A man and Nysanbaev obschestvo.2007g.

 

35/361

     

A.Nysanbaev,

M.Izotov

Basics of social science.

A Reader. Grade 10. Gum.napr. 2006

 

4/361

 

Maths

 

AAbylkasymova Algebra beginning analiza.2006g.

 

79/361

     

ANShynybekov algebra and analysis, 2006.

 

28/361

     

A Abylkasymova et al. The beginning of Algebra analiza.2007

 

15/361

     

A Abylkasymova et al. The beginning of Algebra analiza.2007

 

41/361

     

AAӘbіlқasymova Algebra zhane bastamalary analysis.

2007zh

 

5/361

     

ANShynybekov Geometry 2006

 

26/361

     

ZhKaydasov, Gusev geometry. 2006.

 

81/361

     

V.Gusev, F Kaidarov Geometry 2007

 

48/361

     

VGusev Geometry 2007

 

23/361

     

V.Gusev,

Zh.Kaydasov

Geometry Grade 10 Gum.napr.2006g

 

18/361

     

Zh.Kaydasov

V.Gusev

A.Kagazbaeva

Geometry Grade 11 Gum.napr.2006g

 

28/361

     

A.N.Shynybekov

Geometry. Didactic material. 10 klass.2006g.

 

3/361

     

Ә.N.Shynybekov

Algebra zhane bastamalary analysis

Didaktikalyқ Materialdary 10 class.

 

1/361

 

Informatics

 

V.N.Kirnos Informatics

2006

 

11/361

     

NTErmekov Fundamentals of Computing

technology 2006

 

14/361

     

NTErmekov Fundamentals of Computing

technology 2010

 

50/361

     

HT Ermekov Information Technology 2006.

 

15/361

     

HT Ermekov Information Technology 2010.

 

25/361

     

HT Ermekov elements Informatics 2007.

 

7/361

     

HT Ermekov elements Informatics 2010.

 

10/361

     

In Jaworski Economic Informatics and Information Systems. 2008

 

5/361

       

DVTsay Maintenance and repair of computer tehniki.2010g

5/361

       

LW Tsai Installation and repair of personal computers.

2007

10/361

     

A Koksegen Microprocessor tehnologii.2010g.

 

10/361

     

NVErmekov Informatics

2007.

 

2/361

           


 

V.N.Kirnos solves the problem in Pascal

2006

 

 

 4/361

     

N.T.Ermekov Informatics 2006

 

43/361

     

N.T.Ermekov Informatics (practice), 2006

 

7/361

     

BB Georgian Informatics 2007

 

33/361

     

BB Georgian Informatics 2010

 

45/361

     

BB Jaworski Introduction to Information tehnologii.2007g.

 

10/361

     

BB Jaworski Introduction to Information tehnologii.2010g.

 

40/361

     

E Kapenov programming language Tur bo Pascal 7.0 2008

 

10/361

     

E Kapenov programming language Tur bo Pascal 7.0 2011

 

25/361

     

N.Ermekov Operatsiyalyқ zhүyeler 2011zh

 

15/361

     

G.D.Aubakirov,

A.G.Hmyrov

PASKAL language programming,

DELPHJ 2007

 

5/361

     

Mr. Aubakirov programming languages.

2010

 

10/361

     

E Kapenov Programming Workshop.

2011

 

6/361

     

BB Jaworski software development technology

software. 2007.

 

2/361

     

HT Ermekov Computer graphics.

2007.

 

10/361

     

N.Ermekov Computer grafika.2010

 

11/361

     

A Koksegen Microprocessor technology. 2008.

 

14/361

       

A Koksegen Peripheral computer devices. 2011

15/361

     

ST Duzelbaev Basics of algorithms and programming.

2008.

 

5/361

     

EF Nazarenko Information Technology. 2007.

 

15/361

     

E Kapenov Programming Workshop. 2008.

 

3/361

     

A.Koksegen Advanced Programming Techniques. 2008

 

15/361

     

A.Zh.Asambaeva CMD. Programming tasks .2011g

 

10/361

 

Physics

 

B Krongart Physics 2006.

 

54/361

     

B Krongart Physics 2007

 

15/361

     

S.Tuyakbaev, W Nosohova Physics 2007.

 

35/361

     

P Basharұly Fizika.2007g. (On kaz.yaz)

 

5/361

     

P Basharұly Fizika.2007g.

 

21/361

     

P Basharұly Fizika.2006g.

 

3/361

     

GB Pomerantcev course of general physics. Part 3. 2009

 

25/361

     

GB Pomerantcev course of general physics. Part 2. 2009

 

25/361

 

Chemistry

 

NNNurahmetov Chemistry 2006

 

51/361

     

N.N.Nurahmetov,

Chemistry, Grade 10, for example Gum 2006

 

3/361

     

NNNurahmetov Chemistry 2007

 

27/361

     

RZhumadilova Chemistry 2007

 

26/361

     

NNNurahmetov Chemistry (book reading) 2006

 

3/361

     

A.E.Temirbulatova,

Chemistry book for class chteniya.11. Gum.napr. 2011

 

24/361

     

ATemirbulatova Chemistry 2007

 

44/361

     

A.E.Temirbulatova

Chemistry. Collection of tasks. 2011

 

1/361

 

Biology

 

T.Kosymbaeva General Biology 2006

 

78/361

     

KMuhambetzhanov General Biology (Anthology) 2006

 

1/361

     

RSatimbekov.Biologiya 2007

 

41/361

     

ASartaev General Biology 2006

 

3/361

     

RSatimbekov.Biologiya 2006

 

31/361

     

A.Satimbekov Biology. Gum eg. Grade 10 2006

 

1/361

 

Geography

 

ASBeysenova Geography Overview World 2006

 

66/361

     

E Akhmetov Geography 2006

 

28/361

     

T ridges Modern Pentathlon dүnie geografiyasy 2007

 

5/361

     

T ridges geography of the modern world in 2007

 

30/361

     

A Beisenova Geography 2007

 

54/361

 

basic military training

 

KNAmanzholov NVP.2006g.

 

37/361

     

KNAmanzholov NVP.2011g.

 

11/361

     

K.R.Amanzholov

A.B.Tasbulatov

NVP 11 Class. Gum.napr. 2007

 

13/361

     

Charter of the Internal Service of the Armed Forces of Kazakhstan, 2005

 

8/361

     

disciplinary Regulations

The armed forces of the Republic of Kazakhstan, 2005

 

8/361

     

Charter Garrison and Guard Services of the Armed Forces of Kazakhstan, 2005

 

6/361

     

drill Regulations

The armed forces of the Republic of Kazakhstan, 2006

 

8/361

       

K.R.Amanzholov

A.B.Tasbulatov

NVP. Methodological guidance. 2011

6/361

     

D.Mayhiev

NVP. Working tetrad.2010g.

 

1/361

 

Physical Culture

 

B.Zagorsky Physical culture. 1989.

 

1/361

     

A.Panko Select zdorove.1987g.

 

1/361

 

TOTAL

     

3683